Πληροφορική - Τεχνολογία Α' Γυμνασίου:

Πώς να χωρέσεις ένα δωμάτιο σε ένα κουτί

Πληροφορική - Τεχνολογία Β' Γυμνασίου: 

 

 

Πληροφορική - Τεχνολογία Γ' Γυμνασίου:

ΦΕ1_mblock: mblock δραστηριότητα εξοικείωσης1 (Breadboard, led, programming), ΦΕ2_mblock: mblock δραστηριότητα εξοικείωσης2 (Breadboard, led, programming), ΦΕ3_mblock, ΦΕ4_mblockΦΕ5_mblock & ενδεικτικός αρχικός ρυθμός.

Βίντεο1: Δραστηριότητες κατασκευής απλού κυκλώματος σε breadboard χρησιμοποιώντας led και προγραμματίζοντας σε mblock (η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει το δικό της "ρυθμό")

Βίντεο2: Δραστηριότητες κατασκευής απλού κυκλώματος σε breadboard χρησιμοποιώντας led και προγραμματίζοντας σε mblock arduino uno (η κάθε ομάδα δημιουργεί το δικό της "ρυθμό")

Παρουσίαση mBlock για τις εργασίες, Μοτίβο για LED, Βίντεο3(δραστηριότητες χρήσης Arduino) και Βίντεο 4(δραστηριότητες προγραμματισμού Arduino)

 

Τροποποιημένα φύλλα εργασίας για τις οκτώ δραστηριότητες:

Σύνοψη δραστηριοτήτων, δραστηριότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8.