Αξιολογήσεις

Στη σελίδα εδώ παρουσιάζονται οι εσωτερικές και οι εξωτερικές αξιολογήσεις της σχολικής μας μονάδας.

---

Εξωτερική Αξιολόγηση 2021-2022

Εσωτερική Αξιολόγηση 2021-2022

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-2022

---

Εσωτερική Αξιολόγηση 2020-2021